Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Lĩnh vực Nông nghiệp
 • Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
 • Lĩnh vực Thú y
 • Lĩnh vực Trồng trọt
 • Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
 • Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
 • Lĩnh vực Lâm nghiệp
 • Lĩnh vực Thủy lợi
 • Lĩnh vực Thủy sản
 • TÌM THẤY 101 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Buôn bán Thuốc bảo vệ thực vật
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  3
  Cấp Giấy phép Vận chuyển Thuốc bảo vệ thực vật
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  Cấp Giấy xác nhận Nội dung quảng cáo Thuốc bảo vệ thực vật
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện Buôn bán Thuốc bảo vệ thực vật
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  7
  8
  Cấp Chứng chỉ công nhận Rừng giống chuyển hóa
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  Cấp Chứng chỉ công nhận Rừng giống trồng
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  10

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020